Splošni pogoji

Splošni pogoji

Turistična agencija Pohorje Turizem, Borut Zadek s.p.
Romihova ul. 75, 2310 Slovenska Bistrica, +386(0)2-843-0550
Fax: +386(0)2-843-052, www.pohorje-turizem.com, info@pohorje-turizem.com 

1.SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. prijavnice/voucherja, ki jo skleneta POHORJE TOURS , Borut Zadek s.p.. (v nadaljevanju POHORJE TOURS) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.

Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira POHORJE TOURS, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev.

V kolikor je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev določeno drugače, velja določilo oz. navedba v programu.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.pohorje-turizem.com.

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve POHORJE TOURS. in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

2.PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira POHORJE TOURS, v katerikoli POHORJE TOURS-ovi poslovalnici ali pooblaščeni agenciji.

Plačilo ali delno plačilo turističnega aranžmaja velja kot prijava. Pogoji plačila so sestavni del turističnega aranžmaja, za večje skupine pa tudi pogodba.

Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Po sklepu in ceniku Združenja turističnih agencij Slovenije POHORJE TOURS za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 12,50 € na prijavnico (voucher).

Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

Od prijave lahko potnik odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja.

Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ-request) potnik plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda, in ki ni nižja od 42 €. Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji (prijavnico). Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi.

Za vsako spremembo že potrjene rezervacije aranžmaja je potrebno plačati 15 €.

V kolikor se potnik odloči za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali “stop bookinga”.

3.PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni POHORJE TOURS-a ali pooblaščeni agenciji oz. ko POHORJE TOURS prejme plačilo na svoj transakcijski račun.

Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 10 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu.

V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.

Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (prijavnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru, vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.

Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom.

V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih inštitucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, Maestro,ipd.) turističnega aranžmaja ali druge storitve  POHORJE TOURS, v primeru vračila plačila POHORJE TOURS v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke na potnikov transakcijski račun, če je do njega upravičen. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

4.CENE

Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa obvezna doplačila (vizumi, luške takse, doplačila za gorivo, ipd.), ki se, v kolikor niso še všteta v osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno in tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno obveznost potnika.

POHORJE TOURS si pridržuje pravico, da lahko po sklenitvi pogodbe o paketnem potovanju poviša cene le, če:

 • je ta možnost določena v pogodbi;
 • pogodba vsebuje določilo, da je potrošnik upravičen tudi do znižanja cene v skladu s petim odstavkom 57. D člena ZVPot;
 • pogodba vsebuje način izračuna cene.

Nadalje je povišanje cen mogoče le, če organizator potovanja vsaj 20 dni pred pričetkom turističnega paketa o tem obvesti potrošnika jasno in razumljivo na trajnem nosilcu podatkov z vključeno obrazložitvijo in izračunom povišanja. Če se cena poviša za več kot 8% cene turističnega paketa, lahko potrošnik odstopi od pogodbe v skladu s tretjim odstavkom 57.d člena ZVPot ali v skladu z drugim odstavkom 57. H člena istega zakona. Potrošnik lahko v razumnem roku, ki ga določi organizator potovanja, privoli v predlagano spremembo ali odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, ne da bi moral plačati odstopnino. Če potrošnik v postavljenem roku ne odgovori, se šteje, da odstopa od pogodbe. Če si organizator pridržuje pravico do povišanja cene, ima potrošnik pravico do znižanja cene, če pride do znižanja zadevnih stroškov (peti odstavek 57.d člena ZVPot). V primerih znižanja cene iz prejšnjega odstavka lahko organizator potovanja od zneska, ki ga dolguje potrošniku, odšteje dejanske administrativne stroške, ki jih je z znižanjem cene imel. Na zahtevo potrošnika organizator potovanja predloži dokazila o teh administrativnih stroških (šesti odstavek 57.d člen ZVPot).

POHORJE TOURS lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru POHORJE TOURS ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacije na kraju samem.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.

5.POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, razne takse oz. pristojbine,  ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno.

V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja.

Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku POHORJE TOURS-a v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

6.POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Na podlagi 57. f člena lahko potnik kadarkoli pred začetkom turističnega paketa odstopi od pogodbe o paketnem potovanju. V primeru odstopa od pogodbe o paketnem potovanju lahko organizator potovanja zahteva od potrošnika plačilo ustrezne in upravičene odstopnine.

Osmi odstavek 57. f člena ZVPot določa, da v primeru odstopa potrošnika od pogodbe o paketnem potovanju v skladu s prvim in šestim odstavkom tega člena ali odstopa organizatorja od pogodbe v skladu s prvim odstavkom 57. G člena organizator potovanja brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe,vrne potrošniku vsa opravljena plačila, razen odstopnine določne v skladu s tretjim in četrtim odstavkom tega člena.

V dvanajstem odstavku 57. F člena ZVPot je določeno, da organizator potovanja obvesti prenositelja o dejanskih stroških prenosa pogodbe o paketnem potovanju. Ti stroški morajo biti razumni in ne smejo presegati dejanskih stroškov, ki jih ima organizator potovanja s prenosom pogodbe.

Višina stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju:

 • do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve -10% cene aranžmaja,
 • od 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 20 % cene aranžmaja,
 • od 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30 % cene aranžmaja,
 • od 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja,
 • od 7 do en delovni dan do 19:00 pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80 % cene aranžmaja,
 • na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi 100 % od cene aranžmaja.

Višino stroškov ob odpovedi zaračunava POHORJE TOURS v odstotkih od celotne cene aranžmaja, ne glede na to, kolik delež je bil plačan do dneva odpovedi. Za skupine se lahko odpovedni riziki opredelijo s posebno pogodbo tudi drugače. Za vsako rezervacijo, kakor tudi za vsako spremembo rezervacije, se zaračunava 15€ po voucherju.

Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar POHORJE TOURS ni organizator potovanja je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih POHORJE TOURS-u narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji in so najmanj sledeči:

 • do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve -10% cene aranžmaja,
 • od 44 do 35 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja,
 • od 34 do 9 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80 % cene aranžmaja,
 • od 8 dni do pričetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja,

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti.

V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z POHORJE TOURS-om, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.

V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani POHORJE TOURS-a zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

POHORJE TOURS oziroma pooblaščena oseba POHORJE TOURS-a lahko zavrne napotnico oz. voucher osebe, ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc, predvsem kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe ali drugih. POHORJE TOURS v tem primeru smatra, da je potnik odpovedal potovanje na dan odhoda in ravna po določilih o potnikovi odpovedi. POHORJE TOURS bo uveljavljal vso škodo, ki bi jo na poti oziroma med trajanjem izvajanja programa povzročil potnik pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc.

7.ZAVAROVANJE ODPOVEDI POTOVANJA (riziko odpovedi)

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega zavarovanja odpovedi. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni, ipd.) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačanega zavarovanja odpovedi.

V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni položil zavarovanja odpovedi, ima POHORJE TOURS pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov kakor tudi do vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Razliko vrne POHORJE TOURS potniku.

Riziko odpovedi znaša 5% zneska turističnega aranžmaja.

8.ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Organizator potovanja lahko  odstopi od pogodbe o paketnem potovanju in potrošniku vrne vsa plačila, ne da bi moral potrošniku povrniti škodo, le če:

 • Organizator potovanja zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin ne more izpolniti pogodbe o paketnem potovanju in odstopu od pogodbe obvesti od potrošnika pred začetkom turističnega paketa brez nepotrebnega odlašanja ali če
 • Se ni zbralo najmanjše število oseb, navedenih v pogodbi o paketnem potovanju, in organizator potovanja obvesti potrošnika o odstopu od pogodbe v pogodbeno dogovorjenem roku, vendar najpozneje:
 • 20 dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, daljših od šest dni;
 • 7 dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, ki trajajo od dva do šest dni;
 • 48 ur pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, krajših od dveh dni.

V kolikor v programu ni navedeno drugače, velja za najmanjše število potnikov pri določenem prometnem sredstvu naslednje:

 • za izlete z avtobusom najmanj 40 potnikov
 • za izlete na rednih letalskih progah po Evropi najmanj 20 potnikov v posamezni skupini
 • za izlete na medcelinskih letalskih progah najmanj 15 potnikov v posamezni skupini
 • za izlete s posebnimi letali, vlaki in ladjami (trajekti, hidrogliserji ipd.) najmanj 80 % zasedenih sedežev.

POHORJE TOURS si pridržuje pravico do spremembe dneva, časa in kraja odhoda potovanja, če se spremeni letalski ali ladijski vozni red ali zaradi nepredvidene višje sile. Prav tako lahko spremeni tudi smer potovanja, če se spremenijo bistveni pogoji potovanja (spremenjen vozni red, elementarne nesreče, nezanesljiv položaj na nekem območju, ipd.) na katere POHORJE TOURS ne more vplivati, brez posebne odškodnine. V teh primerih se POHORJE TOURS ravna v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu.

POHORJE TOURS lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z POHORJE TOURS-om, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil POHORJE TOURS-a.

V primeru, da POHORJE TOURS odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru POHORJE TOURS-ove odpovedi potovanja, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

O kakršnikoli naknadni spremembi programa POHORJE TOURS potnika nemudoma obvesti.

POHORJE TOURS ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

V primeru, da stanje na kraju samem POHORJE TOURS-u ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko POHORJE TOURS namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije.

Organizator programa ima pravico do spremembe programa, zaradi izrednih okoliščin, ki jih ni možno predvideti, se jim izogniti ali kako drugače preprečiti.  Letalski prevoznik si pridržuje pravico do spremembe  voznega reda, tudi tik pred odhodom, vendar mora biti potnik o tem kljub temu pravočasno obveščen. Odhod je lahko tudi popoldne oziroma pozno zvečer in povratek zjutraj. V vsakem primeru pa se dan odhoda in dan povratka štejeta kot dneva potovanja. Hotelir ob prihodih v poznih večernih urah ni dolžan potniku dati večerje. Storitve, ki ste jih rezevirali veljajo samo v času bivanja v namembnem kraju in objektu.  Kadar odpotujete  domov v jutranjih urah, vam kljub plačanemu polpenzionu, polnem penzionu ali  »all inclusivu« odpade pravica do povračila kosila ali večerje. Po mednarodnih običajih se obrok na letalu lahko šteje kot del rezervirane ponudbe.

9.NAMESTITEV V SOBAH

Praviloma je gost dolžan izprazniti sobo do 10. ure oziroma se lahko vseli v sobo po 14. uri.

V primeru spremembe namestitve je organizator dolžan gosta namestiti v objektu iste ali boljše kategorije. Za hišni red ali spremembe hišnega reda POHORJE TOURS ne odgovarja v nobenem primeru, potnik pa se je vedno dolžan ravnati v skladu s hišnim redom.

10.SOBE

Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, udobje, lega,orientacija, določeno nadstropje ipd.), bo nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v dotičnem hotelu. Slike sob v katalogu so le primeri sob.

Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje naprej, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta ponavadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je majhna in ima slabšo lego.

Pri nastanitvi v »troposteljni« sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Ponavadi gre za zložljivo posteljo ali kavč, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke. Potnik naj tudi upošteva, da zložljiva postelja nekoliko omeji gibanje v sobi.

11.NAMESTITEV V APARTMAJIH

V primeru, da temelji želeni, naročeni in plačani turistični aranžma na namestitvi v apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih, je možen vstop v apartmaje po 16.00 uri na dan pričetka posameznega aranžmaja. Zadnji dan posameznega aranžmaja je potrebno apartma izprazniti oziroma zapustiti do 10.00 ure. V kolikor je pri posamezni ponudbi apartmajev navedeno drugače, veljajo navedene ure menjav.

12.POTNI DOKUMENTI IN OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.

V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in POHORJE TOURS za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana. ^e potnik te obveznosti ne izpolni, ravna POHORJE TOURS po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum POHORJE TOURS, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Posredovanje POHORJE TOURS-a pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceno potovanja, ampak se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov POHORJE TOURS potniku ne vrača. POHORJE TOURS ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam kadar POHORJE TOURS-u ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi.

Kadar otrok do 15. leta starosti potuje v tujino ali iz tujine brez spremstva zakonitega zastopnika, potrebuje poleg potovalnega dokumenta še dovoljenje zakonitega zastopnika. Obrazec dovoljenja je predpisane oblike. Dobi se ga na upravni enoti, ki ga tudi potrdi, prav tako ga lahko potrdi organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni, ipd.) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odkanja vsakakršno odgovornost za škodo, ki jo je potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati na način, ki ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik obnaša v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljnega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem.

13.CARINSKI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise, v nasprotnem primeru nosi vse stroške in posledice sam.

14.ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. POHORJE TOURS ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

15.OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM

POHORJE TOURS potnikom, ki so prijavljeni na vse enodnevne izlete, ne glede na destinacijo, ter za vse aranžmaje v Sloveniji in Hrvaški z lastnim prevozom, obvestil pred odhodom ne pošilja. Za potovanja ter za poletne in zimske počitnice z organiziranim prevozom potnik prejme končno obvestilo najkasneje teden dni pred odhodom.

V primeru, ko organizira turistični aranžma drug organizator potovanja, prejme potnik obvestilo o odhodu najkasneje dva (2) dni pred odhodom.

Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

16.PRTLJAGA

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, golf oprema, ipd., mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer ponavadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru, je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza te tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen.

Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega ali cestnega prevoznika.

Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

POHORJE TOURS ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.). Osebne stvari oziroma vrednejše predmete lahko gostje shranijo v hotelskem sefu ali na recepciji.

17.PARKIRNI PROSTORI IN PARKIRANJE

Večina hotelov svojim gostom omogoča parkiranje za osebni avto. Parkirišče in morebitno plačilo ni sestavni del aranžmaja in je potnik zanj dolžan poskrbeti sam. V primeru plačila parkirnine na licu mesta jo je potnik dolžan poravnati. POHORJE TOURS ne odgovarja za poškodbe ali odtujitev avtomobila.

18.TOČNOST PREVOZNIKOV

POHORJE TOURS ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Odgovornost POHORJE TOURS-a je omejena zgolj na neizvedbo določenega dela programa, v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. POHORJE TOURS ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

POHORJE TOURS si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališč, ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva. Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih potovalnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, ne pa tudi počitku.

19.IZGUBA DOKUMENTOV

V kolikor izgubi potnik na potovanju dokumente ali so mu ukradeni in so nepogrešljivi za nadaljnje potovanje ali povratek v domovino, mora na lastne stroške priskrbeti nove dokumente. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali POHORJE TOURS-ovega predstavnika.

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

20.INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo POHORJE TOURS bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

Cene in fotografije objavljene na posredniških mestih ali direktno na spletnih naslovih hotelov in drugih objektov ter v njihovih reklamnih materialih so informativne narave, in v kolikor so v nasprotju z drugačnimi informacijami v pisnem programu, pisni informaciji ali v pisni razlagi POHORJE TOURS pred sklenitvijo pogodbe o turističnem aranžmaju, POHORJE TOURS ne jamči za popolnost in verodostojnost teh podatkov.

21.KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH

Namestitve v programih so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki veljajo v Republiki Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato se na teh destinacijah priporoča rezervacija namestitve višje kategorije.
Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu.
Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva.
Pri aranžmajih, označenih z “all inclusive”, je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oziroma ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh »all inclusive« ponudb. Običajno je osnovna storitev pri »all inclusive« ponudbi polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta pijača.
Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, lega – orientacija, določeno nadstropje), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta ponavadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je ponavadi manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Ponavadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke.

22.REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Potrošnik brez nepotrebnega odlašanja, pri čemer se upoštevajo vse okoliščine primera, obvesti organizatorja potovanja o vseh neskladnostih, ki jih ugotovi med izvedbo potovalnih storitev, vključenih v pogodbo. Organizator potovanja mora v razumnem roku odpraviti neskladnosti (57.E člen ZVPot). Peti odstavek b57.f člena ZVPot določa, da potrošnik lahko zahteva znižanje cene ali povrnitev škode zaradi neskladnosti s pogodbo o paketnem potovanju v 2 (dveh) letih od nastanka neskladnosti.

V skladu s prvim odstavkom b57.f člena ZVPot lahko organizator potovanja s pogodbo o paketnem potovanju omeji višino denarne odškodnine za povzročeno škodo zaradi neskladnosti s pogodbo, ki ne sme biti manjša od trikratnega zneska celotne cene turističnega paketa, razen za povrnitev škode za telesne poškodbe in za škodo, povzročeno namenoma ali iz malomarnosti.

V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem POHORJE TOURS ni organizator potovanja, bo POHORJE TOURS pritožbo posredoval odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestil. V primeru, da POHORJE TOURS nastopa zgolj v vlogi informatorja, mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda ipd. Brez pisne reklamacije POHORJE TOURS ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.
Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer POHORJE TOURS take reklamacije ne bo obravnaval.
Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
V primeru, da pritožba ni utemeljena in kupec blati ime POHORJE TOURSA, si POHORJE TOURS pridrižuje pravico do kazenskehg pregona.

23.UPORABA PODATKOV

POHORJE TOURS vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

24.POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične aranžmaje v tistem delu, ki se razlikuje od splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oz. določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

25.POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV
Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov – 1, ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev (veljavno od 15.01.2008):
Uporaba: Zakon se nanaša izključno na potrošnike.
Obseg uporabe: Zakon se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve.

————————————————————— GDPR ————————————————————————————-

Izjava o varstvu osebnih podatkov
Varstvo vaših podatkov, njihova varnost in zaupno ravnanje z njimi, so za nas izrednega pomena. V nadaljevanju vas želimo seznaniti z obdelavo osebnih podatkov (sem sodita npr. zbiranje in shranjevanje) v okviru uporabe naše spletne strani. Osebni podatki so vsi podatki, ki vas identificirajo kot osebo, tako na primer ime, naslov, spletni naslov.

Osnovne informacije
Odgovorno podjetje
Upravljalec, odgovoren za varstvo podatkov v skladu s 7. odstavkom 7. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), je:
− za celotno spletno ponudbo:

POHORJE TURIZEM, BORUT ZADEK s.p.
Romihova ulica 75
2310 Slovenska bistrica
tel.: +386 2 843 05 50
fax.: +386 2 843 05 52
info@pohorje-tours.com

 1. Koordinator varstva podatkov
  V primeru vprašanj o varstvu podatkov se obrnite na koordinatorja varstva podatkov:
  POHORJE TURIZEM, BORUT ZADEK s.p.
  Romihova ulica 75
  2310 Slovenska bistrica
  tel.: +386 2 843 05 50
  fax.: +386 2 843 05 52
  info@pohorje-tours.com
 2. Varnost podatkov
  Svojo spletno stran in druge sisteme s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi varujemo pred
  izgubo, uničenjem, dostopom do njih, spreminjanjem ali širjenjem vaših podatkov s strani
  nepooblaščenih oseb.
 3. Načela za hrambo in izbris osebnih podatkov
  Osebni podatki se lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali, ali je to predvideno v veljavni zakonodaji ali predpisih, kot so na primer davčne ali trgovinskopravne obveznosti hrambe. Ko odpade pravna podlaga za hrambo osebnih podatkov (npr. pri odjavi od naše storitve e-novic), ali ko poteče zakonsko predpisan rok hrambe, se zadevni osebni podatki rutinsko in ustrezno glede na zakonske predpise izbrišejo ali pa se omeji njihova obdelava, na primer omejena obdelava v okviru davčne ali trgovinskopravne zakonske obveznosti hrambe osebnih podatkov.
  Obdelava osebnih podatkov na podlagi pravne obveznosti, se pravi izpolnitve zakonske obveznosti hrambe podatkov, temelji na točki c 1. povedi 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe (GDPR). Če se po točki f 1. povedi 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe (GDPR) osebni podatki obdelujejo v zvezi s kazenskimi obsodbami za namene dokazovanja, ti nameni obdelave po poteku zakonsko določenega zastaralnega roka odpadejo; redni zakonski zastaralni rok znaša 3 leta.
  Glede podrobnosti o konkretnih rokih hrambe in izbrisa osebnih podatkov opozarjamo med drugim na posamezne opise servisnih storitev oziroma na podatke iz pričujoče izjave o varovanju osebnih podatkov.
 4. Obisk naše spletne strani
  Če našo spletno stran uporabljate zgolj informativno, se pravi, če se ne registrirate ali nam kako drugače posredujete svoje osebne podatke, lahko eventualno zbiramo tiste vaše osebne podatke, ki jih vaš brskalnik posreduje našemu strežniku. Za namene analize spletne strani in za namene spletnega marketinga pa v nadaljevanju v opisanem obsegu uporabljamo tudi »trackingtehnologije«.
 5. Piškotki
  Na naših spletnih straneh uporabljamo t. i. »piškotke«. Piškotki so majhne tekstualne datoteke, ki se prek vašega spletnega brskalnika trajno shranijo na vašem računalniku. Številne spletne strani in strežniki uporabljajo piškotke. Ob tem piškotki pogosto vsebujejo t. i. »cookie-ID«. Pri takšnem ID-ju gre za prepoznavo piškotka. Sestoji iz niza znakov, s pomočjo katerih se lahko spletna stran in strežnik dodelita določenemu spletnemu brskalniku, v katerem je bil shranjen piškotek. Takšni piškotki omogočajo, da se vaš brskalnik loči od drugih spletnih brskalnikov, ki vsebujejo druge piškotke. Tako je določen spletni brskalnik mogoče prepoznati in identificirati po jasnem cookie-ID-ju.
 6. Kontakt
  Na naši spletni strani ponujamo več možnosti, da z našim podjetjem vzpostavite kontakt in nam posredujete svoje sporočilo. Tako lahko vzpostavite kontakt po telefonu, e-pošti ali prek posebnega obrazca, ki je na voljo za vzpostavitev kontakta. V primeru ustrezne vzpostavitve kontakta bomo shranili in obdelali podatke, ki ste nam jih posredovali (vaš elektronski naslov, eventualno vaše ime in telefonsko številko) ter vaše vprašanje z namenom, da odgovorimo na vaše vprašanje. V tem smislu predstavljata pravno podlago za obdelavo točki b1 in f 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe (GDPR). Naš upravičen interes je v učinkovitem in strukturiranem zbiranju in obdelavi vprašanj strank ter v zagotavljanju kakovosti. Zbrane podatke izbrišemo po tem, ko hramba podatkov za predhodno navedene namene ni več potrebna, na primer po zaključenem celotnem postopku obdelave poizvedbe stranke, ali pa omejimo obdelavo, če je podana zakonska obveznost shranjevanja.
 7. Pravice posameznika
  Seznanjamo vas z vašimi pravicami kot »posameznika« iz Splošne uredbe (GDPR).
  Po Splošni uredbi imate kot posameznik v nadaljevanju navedene pravice iz varstva osebnih
  podatkov:
  − Pravica do dostopa posameznika (1. in 2. odstavek 15. člena GDPR)
  − Pravica do popravka (16. člen GDPR) oziroma pravica do izbrisa (17. člen GDPR)
  − Pravica do omejitve obdelave (18. člen GDPR)
  − Pravica do prenosljivosti podatkov (19. člen GDPR)
  − Pravica do ugovora (21. člen GDPR)
  − Pravica do preklica (3. odstavek 7. člena GDPR)
  − Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (77. člen GDPR)

Za izvajanje posameznikovih pravic in v primeru splošnih vprašanj o varstvu osebnih podatkov se
lahko kadar koli obrnete na nas ali našega koordinatorja varstva podatkov.

Slovenska Bistrica, 15.9.2019